Aftalevilkår

I nedenstående kan du læse de aftalevilkår som vil udgøre din investeringsaftale – selvfølgelig tilpasset dit investeringsbeløb, din investeringsperiode samt dit produktvalg. I Bilag 1 vil de svar og informationer fremgå, som du har oplyst i forbindelse med oprettelsen. Hvis du har nogle spørgsmål til indholdet, så skal du endelig kontakte os.

I N V E S T E R I N G S A F T A L E

Mellem:

Cyroinvest ApS

Applebys Plads 7

1411 København K

Cvr nr.: 39790394

(Herefter kaldet Cyroinvest)

 

&

Navn

Adresse

Postnummer & By

Cpr/cvr: nr.

Email:

Telefon:

(Herefter Kunden)

 

 

 

Ovenstående selskaber, herefter kaldet ”Parterne”, indgår i nærværende investeringsaftale, herefter kaldet ”Aftalen”, på følgende vilkår:

1.

 

1.1

 

 

Aftalegrundlaget

 

Nærværende Aftale med tilhørende Bilag 1 (Kundens besvarelse af den online oprettelsesformular) konstituerer aftalegrundlaget mellem Cyroinvest A/S og Kunden.

2.

Definitioner

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Fiat-valuta

Fiat-valuta anvendes til at beskrive en officielt udstedt valuta som f.eks. USD, DKK, EURO m.fl.

 

Kryptovaluta & Coins

Anvendelsen af ”valuta” er oprindeligt udelukkende anvendt for at skabe genkendelighed. Anvendelse af ”valuta” er derfor ikke egnet til at sammenligne med de såkaldte ”fiat-valuta”, som er forklaret ovenfor. Nærværende Aftale vil efterfølgende anvende ”kryptovaluta” og ”Coins” som udtryk for Kundens investeringsgenstand.

Risikoprofil

Med ”Risikoprofil” menes Kundens motivation til risiko ved sin investering, og den handel Cyroinvest ApS skal foretage på vegne af Kunden.  Begrebet anvendes også af almindelige banker og investeringsselskaber, der ofte kategoriserer deres kunder i ”høj”, ”mellem” eller ”lav” risiko, eller i ”rød”, ”gul” og ”grøn” der symboliserer samme.

I relation til investering i kryptovaluta/Coins vil det altid være ”høj risiko”/”rød”efter disse normer.

Coinify ApS

Coinify ApS er den samarbejdspartner som Cyroinvest har valgt som partner i relation til omveksling af fiat-valuta til kryptovaluta. Coinify ApS vil både foretage relevante undersøgelser i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering på Cyroinvest´s vegne, såvel som på egne vegne.

Exchange

“Exchanges" er online børser hvorpå der handles kryptovaluta. De har fællestræk med traditionelle aktiebørser, men de eksisterer udelukkende for digital valuta. Det er derfor ikke en traditionel aktiebørs. Cyroinvest handler kun hos anerkendte Exchanges med høj sikkerhed.

Wallet

En ”Wallet” er en form for digital tegnebog, der kan bruges til at opbevare, modtage og sende kryptovaluta. Der findes mange typer at Wallet´s, der afhænger af hvilken kryptovaluta, man ønsker at opbevare. En Wallet har en offentlig adresse, svarende til en form for ”kontonummer”, og adressen skal bruges når der skal sendes/overføres kryptovaluta til en bestemt Wallet.

 

 

3.

 

Om Cyroinvest ApS

 

3.1

3.2

3.3

Cyroinvest er et 100 % dansk registreret Anpartsselskab (ApS) der beskæftiger sig med investering i kryptovaluta på vegne af Kunden.

Cyroinvest ønsker at være en professionel partner til virksomheder (Kunden), ønsker at investere i kryptovaluta. Da området vedrørende kryptovaluta på visse områder stadig er uklart for lovgiver, betyder det, at Cyroinvest ikke er omfattet finansiel regulering.

Det er vigtigt for Cyroinvest, at Kunden føler tryghed i samarbejdet. Cyroinvest har udarbejdet politikker samt skriftlige forretningsgange og procedurer på alle væsentlige områder, herunder for ordreudførelse, hvidvask, IT og databeskyttelse, ligesom selskabets regnskaber er underlagt kontrol af Statsautoriseret revisor.

 

 
4.

Forudsætninger for indgåelse af investeringsaftale

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Inden Cyroinvest kan foretage investeringer på vegne af Kunden, er det et krav, at Kunden udfylder og gennemfører den elektroniske oprettelsesformular for erhvervskunder der tilgås via Cyroinvest´s hjemmeside www.cyroinvest.dk.

Kunden skal acceptere at lade sig oprette hos Cyroinvest´s samarbejdspartner Coinify ApS. Coinify ApS foretager egen vurdering af Kunden, og såfremt Kunden ikke kan godkendes som kunde hos Coinify ApS, vil Cyroinvest ikke kunne indgå aftale med Kunden. Oprettelse af kundeforhold med Coinify ApS sker ligeledes gennem den online oprettelsesformular på Cyroinvest´s hjemmeside.

 

Cyroinvest ønsker at deltage aktivt i bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror. Dette betyder, at Kunden skal identificere sig, førend der kan foretages investeringer på dennes vegne.

Det er derfor en forudsætning, at Kunden kan leve op til den undersøgelse med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som Cyroinvest og Coinify ApS foretager på baggrund af de, af Kunden angivne oplysninger og vedhæftede dokumenter.

De oplysninger som Kunden skal angive og dokumentere er:

·       Fulde navn på selskab og kontaktperson

·       Pasoplysninger på kontaktperson

·       CVR -nummer

·       Adresse

·       Telefonnummer

·       E-mailadresse

·       Branche

·       Kopi af virksomhedens registreringsbevis

·       Oplysninger om selskabets legale ejere

·       Billede identifikation af aktie- eller anpartshavere i besiddelse af ejerandele over 10 %

·       Dokumentation af bopæl for alle aktie- eller anpartshavere i besiddelse af ejerandele over 10% i form af f.eks. en udskrift fra elselskab.

·       Bankudskrift for selskabet

Såfremt det findes nødvendigt, forbeholder Cyroinvest sig retten til at udbede om yderligere dokumentation om Kunden med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 

 
5.

Investeringsbeløb, Varighed & Ikrafttræden

 

 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Kunden har valgt at investere i produktkategori ”X” i henhold til Bilag 1.

VALGT PRODUKT INDSÆTTES EFTER OPRETTELSE OG FREMGÅR AF INVESTERGINGSAFTALEN DER TILSENDES KUNDEN TIL UNDERSKRIFT.

Det er aftalt, at Kunden skal investere BELØB, som indbetales på Kundens konto hos Coinify ApS, der derefter foretager køb af kryptovaluta og overfører dem til Cyroinvest.

Kunden har forpligtet sig til en investeringsperiode på ANTAL år. Ved udløb af investeringsperioden pålægges et afslutningsgebyr på 4 % af det totale afkast dog minimum DKK 4.000,00.

Opsiges Aftalen før udløb sker dette i henhold til jf. punkt 9 i nærværende Aftale.

Aftalen træder i kraft når Kunden har underskrevet Aftalen via Nem-ID.

 
6. Håndtering af investering  

6.1

6.2

6.3

Kunden erklærer sig indforstået med, at Cyroinvest, efter egen vurdering er berettiget til at købe, sælge, tegne og indløse mv. Coins for de investerede midler. Dette sker for kundens regning og risiko.

Ved indgåelse af nærværende Aftale er Kunden indforstået med, at Cyroinvest investerer på Kundens vegne, regning og risiko, i de af Cyroinvest udvalgte Coins. Markedssvingninger kan medføre, at investeringen ofte vil ændre balance.

Såfremt Cyroinvest vurderer det mest hensigtsmæssigt i en given markedssituation, kan Cyroinvest konvertere Kundens investerede midler til fiat-valuta. Cyroinvest vil til enhver tid arbejde for, at likvide beholdninger bliver investeret eller reinvesteret inden for rimelig tid.  Kunden kan opnå en likvid beholdning såfremt Cyroinvest sælger hele eller dele af dennes investering inden for investeringsperioden.

 
7. Rapportering  

7.1

7.2

Kunden er berettiget til at modtage regelmæssig information om sin investering og dennes udvikling. Cyroinvest vil senest 15 dage efter et afsluttet kalenderkvartal, fremsende en investerings- og afkastrapport for det netop afsluttede kvartal. Rapporten vil som standard indeholde en opgørelse over de investerede midler, deres Coin-placering samt deres aktuelle markedsværdi.

Såfremt en mere detaljeret rapport ønskes, skal dette skriftligt aftales mellem Parterne, og Kunden må forvente, at Cyroinvest kan kræve betaling for pågået tid. Tid vil blive afregnet pr. påbegyndt time til DKK 799,00 eksklusive moms.

 

 
8. Ansvar & Risiko  

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Ved indgåelse af nærværende Aftale erklærer Kunden sig indforstået med, at handel og investering i kryptovaluta, på nuværende tidspunkt i udgangspunktet ikke er omfattet af eksisterende finansiel lovgivning, hvorfor det alene er nærværende aftalevilkår, der kan gøres gældende i aftaleforholdet.

Kunden erklærer sig indforstået med, at handel med kryptovaluta, på trods af eventuelle ligheder, på intet tidspunkt kan eller skal sammenlignes med kendte og etablerede finansielle instrumenter f.eks. Aktier, EFT´er, Futures, Investeringsbeviser, Obligationer, Optioner etc. Investering i kryptovaluta/Coins er ikke omfattet af eksisterende begreber anvendt inden for finansiel virksomhed.

Kunden erklærer sig indforstået med, at alle handler og investeringer i kryptovaluta samt enhver rådgivning vedrørende dette, vil blive foretaget ud fra forventninger til fremtiden. Det er på den baggrund ikke muligt at garantere et bestemt afkast, ligesom der kan forekomme tab på dele eller hele investeringen. Cyroinvest forpligter sig til at foretage en kvalificeret vurdering af fremtidige forventninger til hver enkelt kryptovaluta/Coin, men enhver risiko og ethvert tab påhviler alene Kunden.

Ved indgåelse af nærværende Aftale vedkender Kunden, at denne er blevet oplyst om, at Finanstilsynet flere gange har advaret mod handel og investering i kryptovaluta, da handel med disse ikke er omfattet af finansiel regulering, og derfor ikke er underlagt den beskyttelse der eksisterer for andre finansielle institutioner f.eks. investorbeskyttelse, garantier for indeståender m.fl.

Kunden erklærer sig ligeledes indforstået, med den risiko der kan opstå ved (ikke udtømmende) lovindgreb, systemiske ændringer etc. der potentielt kan påvirke investeringen negativt, alene bæres af Kunden.

Investering og handel efter nærværende Aftale vil til enhver tid ske for kunden regning og risiko.

Cyroinvest er ikke ansvarlige for nogen form for tab, ej heller indirekte tab af enhver art, medmindre dette sker som følge af Cyroinvest´s grove forsømmelse eller forsæt. Erstatning som følge af forsømmelse eller forsæt skal afgøres efter de i dansk rets almindelige erstatningsbetingelser. Erstatningsbeløbet kan aldrig overstige DKK 40.000,00.

Cyroinvest er ikke ansvarlige for skader der sker som følge af forsinkelser eller andre problemer der skyldes samarbejdspartnere, teleselskaber, internetudbydere, andre kommunikationsservices, blockchains, blockchain systemer eller nogle handlinger foretaget eller forårsaget af en Exchange eller enhver bank.

 
9. Opsigelse, Misligholdelse & Genforhandling  

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Aftalen kan i udgangspunktet ikke opsiges af Parterne før udløbet af den aftalte investeringsperiode i henhold til Punkt 5.3 i nærværende Aftale.

Såfremt Kunden opsiger nærværende Aftale inden udløb af den aftalte investeringsperiode i henhold til Punkt 5.3, eller såfremt Kunden opsiges på baggrund af væsentlig misligholdelse, vil Cyroinvestopkræve et gebyr svarende til 5 % af den investerede kapital, dette kan dog ikke overstige DKK 20.000,00. Cyroinvest har ret til at modregne alle udeståender i det beløb der tilfalder Kunden, før udbetaling til Kunden foretages.

Såfremt denne Aftale bliver uforholdsmæssig byrdefuld for en Part, forpligter Parterne sig til at genforhandle Aftalen loyalt således, at kontraktbalancen mellem parterne genetableres. Afvises dette af den ene part, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse fra parten der ikke vil genforhandle.

En Parts manglende iagttagelse af sine betalingsforpligtelser samt oplysningspligten i henhold til Punkt 9.7 i nærværende Aftale, vil til enhver tid blive betragtes som væsentlig misligholdelse.

Hver Part kan beslutte, helteller delvist, at opsige Aftalen, hvis den anden partgør sig skyldig i væsentligmisligholdelse af sineforpligtelser. Denforurettede Part skal doggive den misligholdende Part et skriftligt varsel påmindst 10 arbejdsdage,hvoraf det skal fremgå, atdenne agter helt ellerdelvist at opsige Aftalen,såfremt misligholdelsen ikkeer bragt til ophør indenudgangen af førnævnte frist.

Såfremt der er tale om begrundet mistanke eller konstateret forsøg på hvidvask og/eller terrorfinansiering, kan en Part opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, og har ret til at tilbageholde udbetaling af eventuelle skyldige beløb, indtil der er truffet enten administrativ afgørelse eller er faldet dom i sagen.

Kunden er forpligtet til at oplyse Cyroinvest om ændringer i sine forhold i relation til adresse, ledelse, ejere og kontaktinformation. Sker dette ikke, er det at betragte som væsentlig misligholdes.

Såfremt misligholdelse skyldes Kundens forhold, er Cyroinvest berettiget til at sælge hele eller dele af Kundens investerede midler, og foretage modregning med det skyldige beløb. Tab sker for Kundens regning og risiko.

 

 

10.

 

Ugyldighed & Lovindgreb

10.1

10.2

Måtte en del af nærværende Aftale erklæres ugyldig, eller bliver der efter Aftalens indgåelse udstedt ny lovgivning, der som konsekvens sætter dele af Aftalen ude af kraft, skal den øvrige del af Aftalen bestå uændret.

Bliver Aftalen uforholdsmæssig byrdefuld for Cyroinvest som følge af regeringsindgreb f.eks. ved lovgivning, såfremt eksisterende coins ikke længere eksisterer etc. kan Cyroinvest udtræde af Aftalen uden ansvar, og uden at blive mødt med krav fra Kunden.

11.

Forholdet til Myndigheder & Stikprøver

 

11.1

11.2

11.3

11.4

Cyroinvest er opmærksomme på, at kriminelle ofte finder alternative løsninger på hvidvask og terrorfinansiering, hvorfor Cyroinvest løbende vil foretage stikprøver samt hele tiden arbejde på at forbedre sine muligheder for at opdage eventuelle tilfælde af misbrug. Såfremt Cyroinvest konstaterer eventuelle tilfælde af misbrug eller har mistanke om sådan, vil dette medføre indberetning til de relevante myndigheder. Cyroinvest er ikke forpligtet til at meddele Kunden om foretagelse af stikprøver eller såfremt der foretages indberetning til relevant myndighed.

Cyroinvest anbefaler, at Kunden til enhver tid søger skatterådgivning vedrørende sine investeringer og disses potentielle afkast og/eller tab.

Cyroinvest er ikke forpligtet til at indberette om skatteretlige forhold til danske skattemyndigheder, men vil videregive relevante informationer såfremt det bliver pålagt af relevante myndigheder.

Det påhviler alene Kunden at sikre, at Kunden indberetter relevant information om sine investeringer til rette myndighed.

12

Misbrug, Mistanke & Suspendering af kundeforholdet

 

12.1

12.2

Cyroinvest forbeholder sig retten til at suspendere og/eller opsige aftale om investering, såfremt der er begrundet mistanke om hvidvask og/eller misbrug jf. Aftalens punkt 9.

Udgifter og eventuelle tab i forbindelse med suspendering af kundeforholdet, sker for kundens risiko og regning.

13

Force Majeure

 

13.1

13.2

Ingen Part under denne Aftale er forpligtet for misligholdelse eller forsinkelse i deres ydelse efter denne Aftale, udover betalingsforpligtelser, der måtte udspringe af forhold uden for dennes kontrol, herunder men ikke udtømmende krig, terror, revolution, naturkatastrofer, uautoriserede handlinger fra 3. parter, regeringsindgreb, telekommunikation, elektriske nedbrud, strejker og arbejdsnedlæggelser eller øvrige ”handlinger af Gud”/Force Majeure.

Det påhviler den part der på råber sig force majeure at dokumentere forholdet ikke senere end 10 dage efter dets indtræden. Såfremt forholdet kan gøres gældende i en uafbrudt periode på 3 måneder, kan Parten udtræde uden andre omkostninger end de faktiske udgifter den anden Part har måtte bære i perioden.

14 Databeskyttelse & Videregivelse af data

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Cyroinvest overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018 vedrørende beskyttelse af persondata.

Cyroinvest er i forhold tilpersondatalovendataansvarlig for så vidtangår Kundens persondata.

Kunden er gjort bekendtmed, og har accepteret, atpersondata varetages afCyroinvest jf.persondatapolitikken somfremgår af LINK, hvor oplysninger om behandling og klagemuligheder fremgår. Kunden har accepteret persondatapolitikken gennem den online oprettelse jf. Bilag 1.

Cyroinvest har indgået samarbejde med Coinify ApS omkring kundekendskabsprocedurer og betalingshåndtering. Et kundeforhold hos Cyroinvest er derfor betinget af, at Kunden også gennemføre oprettelse hos Coinify ApS i henhold til Punkt 4. For at gøre dette smidigt for Kunden, har Cyroinvest oprettet en API (programmering) der automatisk viderefører dele af de oplysninger der oplyses i den elektroniske oprettelse til Coinify ApS. Alle data overføres krypteret.

Coinify ApS indhenter selv egent samtykke til behandling af Kundens persondata, og de gemmer ikke den data der automatisk overføres, såfremt Kunden afbryder oprettelsen af et kundeforhold hos Coinify ApS. Coinify ApS indtræder som selvstændig dataansvarlig for de oplysninger der overføres fra Cyroinvest ApS.

Såfremt Cyroinvest videregiver oplysninger om sine kunder, vil dette udelukkende ske af nødvendighed for administration af kundeforholdet. Alle videregivelser af personoplysninger vil være beskyttet af databehandleraftaler.

Cyroinvest er berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører.

15.

Fortrolighed

 

15.1

15.2

15.3

15.4

Parterne og deres medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt for så vidt angår enhver viden, oplysning eller dokumentation om den anden Parts forhold f.eks. men ikke udtømmende, planer, produkter, økonomi, kunder m.fl., som Parterneeller dennes medarbejderemåtte komme i besiddelseaf i forbindelse medleverancer underlagtnærværende Aftale.

Forpligtelsen omfatter definitionen af ”forretningshemmelighed” fastsat i Lov 2018-04-25 nr. 309 om Forretningshemmeligheder vedrørende ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Begge Parter forpligter sig til at foretage rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af de udleverede fortrolige oplysninger. Fortrolighedengælder dog ikke forinformation, som er ellerbliver offentligttilgængelige, som alleredeer i den modtagende Partsbesiddelse uden tilsvarendefortrolighedspligt.

Ethvert dokumenteret brud på fortrolighedsforpligtelsen giver den forurettede Part ret konventionalbod på DKK 100.000,00 pr. overtrædelse.

16

Markedsføring

 

16.1

Cyroinvest er, medmindre andet er skriftligt aftalt, ikkeberettiget til at benyttekunden som reference iforbindelse medmarkedsføring,referencelister, mv. Cyroinvest har derudover ikke lov til at videregive oplysninger om Kunden eller information der modtages i forbindelse med arbejdets udførelse, til brug for marketingstiltag.

 

17.

Immaterielle rettigheder

 

17.1

17.2

Cyroinvest har og beholder alle ophavs- og immaterielle rettigheder til programmer, robotter, systemer og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis disse er udleveret til Kunden for dennes brug og anvendelse, må disse ikke videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Cyroinvest.

Kundens betaling for ydelser efter denne Aftale, påvirker ikke retten til de ophavs- og immaterielle rettigheder.

18 Overdragelse til tredjemand

18.1

18.2

Kundens overdragelse af dennes rettigheder og forpligtelser efter nærværende Aftale kan kun ske ved skriftlig tilladelse fra Cyroinvest. Såfremt tredjemand kan godkendes i henhold til den af Cyroinvest til enhver tid gældende procedure om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror, kan Cyroinvest kun modsætte sig Kundens overdragelse af sit engagement, såfremt tungtvejende eller konkurrencemæssige årsager kan gøres gældende.

 

Cyroinvest kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Aftale ved at give Kunden skriftlig meddelelse herom.

 

19

 

Lovvalg & Værneting

19.1

19.2

19.3

Alle tvister der måtte udspringe af nærværende Aftale er underlagt dansk ret.

I tilfælde af tvister er Parterne forpligtet til at indgå i gensidig loyal forhandling i et forsøg på at finde en mindelig løsning på tvisten. Hver Part vælger 1 (en) person til at varetage denne forhandling.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med nærværende Aftale, og som ikke kan løses mindeligt efter Punkt X, skal afgøres af en relevant dansk domstol bestemt af Cyroinvest´s værneting.

       

Aftalen skal underskrives med Nem-ID

 

Bilag 1

Består af alle de svar og oplysninger, som Kunden har afgivet i forbindelse med sin online oprettelse.

Cyroinvest ApS

Applebys Plads 7
1411 København K

CVR. 39790394

Kontakt os

+45 20 20 56 42
kontakt@cyroinvest.dk

Følg os på  Linkedin  og Facebook

gtag('config', 'UA-152017488-1');
da_DK